Lepszy w zawodzie Drukuj
Wpisany przez Sławek   
środa, 24 stycznia 2018 17:26

W czerwcu 2017 r. Prezydent Witold Wróblewski podpisał z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem umowę dotyczącą projektu pn. „LEPSZY W ZAWODZIE dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, który zakłada kursy, szkolenia i staże dla 280 uczniów elbląskich szkół i placówek zawodowych.

Budżet projektu wynosi 1 599 696,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 434 576,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Grupa docelowa: 280 uczniów/słuchaczy 4 elbląskich szkół i placówek zawodowych:

 • Zespół Szkół Gospodarczych,

 • Zespół Szkół Mechanicznych,

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1,

 • Centrum Kształcenia Praktycznego.

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych
z profilem kształcenia u 280 uczniów 4 elbląskich szkół/placówek zawodowych w zakresie
dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń
oraz praktyk/staży przy udziale 33 pracodawców/przedsiębiorców w okresie 01.01.2018-
31.12.2019r.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia
zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości szkoleń służących zwiększeniu zdolności
do zatrudnienia uczniów/słuchaczy tych placówek.

W ramach projektu zostały zaplanowane działania:

 • kursy/szkolenia dla uczniów/słuchaczy nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,

 • kursy/szkolenia dla uczniów ukierunkowane na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych,

 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,

 • kursy przygotowawcze na studia dla uczniów organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi 

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów/słuchaczy (55 kobiet i 225 mężczyzn) w 4 elbląskich szkołach/placówkach oświatowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców.

Cele szczegółowe obejmują:

 • nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy;
 • rozwój miękkich kompetencji pracowniczych ułatwiających wejście na rynek pracy;
 • staż/praktyka w rzeczywistych warunkach;
 • zakup odzieży roboczej, sfinansowanie dojazdów do pracodawcy;
 • odbycie kursu przygotowującego na studia;
 • korzystanie w szkołach/placówkach oświatowych z nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o korzystaniu z MOPS

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Status osoby na rynku pracy

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 13:07