Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221000 €

CKZiU.261.08.2020.RM

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ckziu@elblag.eu.

Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: 7ffa6d26-7264-4335-8eeb-24b31a4ff387

Numer ogłoszenia w BZP: 530194-N-2020

Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania: