Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214000 €

CKZiU.261.10.2020.RM

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ckziu@elblag.eu.

Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: 57b1ab07-563d-4bfe-a60e-d0b62dc70c52

Numer ogłoszenia w BZP: 558384-N-2020

Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania: