Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia do Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu"

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221000 €

CKZiU.261.47.2019.RM

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html - do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf - poglądowo).

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka E-zamówienia/JEDZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ckziu@elblag.eu.

Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: 29cba7a8-cb04-4ccc-9431-b43cfaa2b631

Numer ogłoszenia TED: 2019/S 177-430319

Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania: